Biuro Karier Politechniki Krakowskiej od 2012 roku prowadzi badania losów zawodowych absolwentów. Monitoring losów absolwentów jest jednym z elementów zapewnienia jakości nauczania na naszej uczelni. Głównym celem badania jest poznanie aktualnej sytuacji absolwentów na rynku pracy, a także przebiegu ich kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów. Forma badania – ankieta internetowa – pozwala na szybkie i anonimowe zebranie wyników, jest również najdogodniejszym sposobem dotarcia do absolwentów uczelni. Zagadnienia poruszane w ankiecie dotyczą m.in.: statusu absolwentów na rynku pracy, formy prawnej zatrudnienia, zgodności pracy z profilem kształcenia, miejsca zatrudnienia, wysokości zarobków, poziomu satysfakcji z pracy i realizacji celów zawodowych, kształcenia podejmowanego po studiach. W badaniach uzyskujemy także opinie o jakości kształcenia na Politechnice Krakowskiej, prosimy respondentów o ocenę wyboru uczelni i kierunku studiów oraz poziomu wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach w pracy zawodowej.

Badaniem objęci są absolwenci każdego trybu studiów I i II stopnia, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. W latach 2012-2015 pierwszy etap badania był prowadzony po roku od ukończenia studiów.

Począwszy od rocznika 2015 badanie jest realizowane po około 6 miesiącach od zakończenia studiów.

Drugi etap badania jest przeprowadzany wśród absolwentów studiów II stopnia po 3 latach od ukończenia studiów. Zebrane dane pozwalają na obserwację trendów i porównania pomiędzy rocznikami oraz w ramach jednego rocznika na przestrzeni lat. Prezentowane poniżej wyniki dotyczą wszystkich realizowanych przez Biuro Karier badań, czyli:

  1. Absolwentów studiów I stopnia po roku (w przypadku roczników 2011-2014) lub 6 miesiącach (od rocznika 2015) od ukończenia studiów
  2. Absolwentów studiów II stopnia po roku (w przypadku roczników 2011-2014) lub 6 miesiącach (od rocznika 2015) od ukończenia studiów
  3. Absolwentów studiów II stopnia po 3 latach od ukończenia studiów magisterskich

Wyniki każdego z badań są prezentowane władzom uczelni i wydziałów. Więcej informacji na temat zrealizowanych badań znajduje się na stronie Biura Karier Politechniki Krakowskiej

 


 

ABSOLWENCI STUDIÓW II STOPNIA BADANI PO ROKU (6 MIESIĄCACH) OD UKOŃCZENIA STUDIÓW

Przedstawiamy wyniki Badania Losów Absolwentów rocznika 2016 po 6 miesiącach od obrony. W grupie badanych po ukończeniu studiów II stopnia 89,3% pracuje. Dominują osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z profilem wykształcenia. Podobnie jak w poprzednich latach, większość absolwentów znalazła pracę jeszcze w trakcie trwania studiów lub zaraz po obronie. Szczegółowe dane prezentujemy w opracowaniu: Wyniki z badania absolwentów II stopnia 2016 po 6 miesiącach

 

Status zawodowy po 6 miesiącach od ukończenia studiów II stopnia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz wyniki z badania absolwentów II stopnia 2016 po 6 miesiącach

Zobacz wyniki z badania absolwentów II stopnia 2015 po 6 miesiącach

 

 

Analiza statusu zawodowego absolwentów studiów II stopnia wskazuje, że z każdym rokiem coraz więcej absolwentów znajduje pracę w ciągu roku od ukończenia studiów magisterskich, a dla części z przebadanych osób jest to już kolejne podjęte zatrudnienie. Kończąc studia, nasi studenci mają już za sobą pierwsze doświadczenia związane z rynkiem pracy: ponad 90 proc. odbywała praktyki, pracowała, bądź łączyła ze sobą obie te aktywności.

Więcej informacji o badaniach absolwentów studiów II stopnia po roku od ukończenia studiów (roczniki 2011-2014)

 


 

ABSOLWENCI STUDIÓW II STOPNIA BADANI PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW

Z biegiem lat sytuacja badanych absolwentów na rynku pracy jest coraz bardziej korzystna. Jak wskazują wyniki badań po 3 latach od ukończenia studiów (roczniki 2011, 2012 i 2013) w porównaniu do danych sprzed dwóch lat, wzrasta poziom zatrudnienia, rośnie odsetek przedsiębiorców oraz zatrudnionych zgodnie z profilem kształcenia. Sytuacja badanych jest też bardziej stabilna, dzięki czemu mogą oni rzetelnie ocenić przydatność kompetencji zdobytych na studiach, a także w sposób przemyślany określić swoje oczekiwania i plany zawodowe.

Porównanie statusów absolwentów na rynku pracy po roku i po 3 latach przedstawiają poniższe wykresy.

 

Więcej informacji o badaniach absolwentów studiów II stopnia po 3 latach od ukończenia studiów.

 


 

ABSOLWENCI STUDIÓW I STOPNIA

 

W badaniu rocznika 2016 po I stopniu, większość absolwentów podejmuje naukę na studiach magisterskich na Politechnice Krakowskiej. Taką decyzję podjęło – podobnie jak w poprzednim roczniku – 67,2% ankietowanych. Co czwarty inżynier w ogóle nie kontynuuje nauki na II stopniu. Wśród osób, które opuściły naszą uczelnię, 8 na 10 badanych pracuje.

 

Kontynuowanie nauki na studiach magisterskich

 

 

 

Zobacz wyniki z badania absolwentów I stopnia, rocznik 2016

Zobacz wyniki z badania absolwentów I stopnia, rocznik 2015

 

 

 

Ponad dwie trzecie absolwentów, którzy opuszczają mury Politechniki Krakowskiej po skończeniu I stopnia studiów, podejmuje pracę zarobkową. Dane z ostatnich badań dowodzą, że ponad połowa pracujących deklaruje, że wykonywana przez nich praca jest zgodna z profilem wykształcenia.

 

Więcej informacji o badaniach absolwentów studiów I stopnia po roku od zakończenia studiów (roczniki 2012-2014)