Absolwenci Politechniki Krakowskiej to najlepsi ambasadorowie naszej uczelni. Jeśli Państwa Pracodawca poszukuje sprawdzonego, profesjonalnego i wiarygodnego partnera do współpracy naukowo-badawczej, zachęcamy do korzystania z potencjału Państwa macierzystej uczelni.


Prace naukowo-badawcze i rozwojowe są realizowane w Politechnice Krakowskiej w ramach priorytetowych kierunków badań naukowych objętych Krajowym Programem Ramowym, służących jednocześnie kształtowaniu i pogłębianiu specjalności naukowych uczelni. Są one realizowane w ramach strategicznych obszarów badawczych:

  • Kształtowanie przestrzeni i ochrona dziedzictwa kultury
  • Materiały i nanotechnologie
  • Systemy, urządzenia i procesy przemysłowe
  • Energia i środowisko
  • Informatyka stosowana i bioinżynieria
  • Konstrukcje inżynierskie i infrastruktura


Politechnika Krakowska dysponuje wysoko kwalifikowaną kadrą pracowników oraz nowocześnie wyposażonymi laboratoriami badawczymi. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej działalności badawczej, posiadanej aparatury oraz oferty usługowo-badawczej znajdują się na stronach jednostek:

Dążąc do interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych jednostki organizacyjne chętnie podejmują współpracę z przedsiębiorcami w celu wspólnej realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych oraz funduszy strukturalnych. Spółka celowa INTECH PK i jednostki administracji centralnej, podległe Prorektorowi ds. Nauki, udzielają konsultacji i pomocy jednostkom organizacyjnym uczelni przy pozyskiwaniu środków na finansowanie i realizację projektów oraz usługowych prac badawczych wykonywanych w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi: 

  • Dział Badań Naukowych w zakresie projektów badawczych krajowych oraz usługowych prac badawczych zleconych przez podmioty zewnętrzne (ekspertyzy, prace B+R)
  • Centrum Transferu Technologii w zakresie programów ramowych finansowanych przez Komisję Europejską (w ramach punktu RPK Programu Horyzont 2020), w zakresie europejskich funduszy strukturalnych oraz projektów badawczych międzynarodowych (w ramach pracy Zespołu Funduszy Strukturalnych CTT PK), a także w zakresie komercjalizacji wyników badań (w ramach zespołu ds. komercjalizacji)
  • INTECH PK - spółka celowa Politechniki Krakowskiej powołana w 2014r., działa na rzecz współpracy nauka-biznes i pośrednictwa w kojarzeniu partnerów do przedsięwzięć związanych z wdrażaniem wyników B+R, biznesowych; świadczy usługi eksperckie w dziedzinie zarządzania własnością intelektualną uczelni; zajmuje się transferem technologii, komercjalizacją wyników badań, wspiera przedsiębiorczość pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej (zakładanie spółek technologicznych typu spin-off i spin-out); przygotowuje analizy rynkowe dotyczące nowych technologii i związanych z nimi produktów lub usług; oferuje szkolenia z modeli biznesowych i myślenia projektowego; zarządza projektami w szczególności z udziałem zespołów badawczych i laboratoriów Politechniki Krakowskiej.

Zapraszamy do współpracy z Politechniką Krakowską!